ผู้ยื่นกู้ หรือผู้ค้ำต้องมีทะเบียนบ้านในจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น หรือ ทำงาน ประกอบอาชีพในจังหวัดภูเก็ตมาไม่น้อยกว่า 5 ปี
ผู้ยื่นกู้ หรือผู้ค้ำต้องเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานประจำบริษัท ที่ทำงานในบริษัทนั้นๆมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี
ผู้ยื่นกู้ หรือผู้ค้ำต้องมีสลิปเงินเดือน พร้อมสมุดบัญชีที่รับเงินเดือนย้อนหลังอย่างน้อย 6 เดือน
ผู้ยื่นกู้ หรือผู้ค้ำต้องมียอดเงินเดือนคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 3,500 บาท ทุกเดือน
ผู้ยื่นกู้ สามารถยื่นกู้ได้สูงสุด 5,000 - 50,000 บาท
ผู้ยื่นกู้ จะต้องมีบุคคลผู้ค้ำที่ทำงานอยู่ในองค์กร หรือหน่วยงานของรัฐแห่งเดียวกัน
กรณีผู้ยื่นกู้ ประกอบอาชีพลูกจ้าง หรือพนักงานประจำจะต้องมีหลักทรัพย์หลักค้ำประกันในการขอยื่นกู้ อาทิ โฉนดที่ดิน หรือที่อยู่อาศัย
   
 
 

 
สำเนาบัตรประชาชนของผู้ยื่นกู้ และผู้ร่วมกู้ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยื่นกู้ และผู้ร่วมกู้ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
สำเนาทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ของของผู้ยื่นกู้ และผู้ร่วมกู้ พร้อมทั้งเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 3 ฉบับ
สำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนหรือสลิปเงินเดือน พร้อมฉบับจริงของผู้ยื่นกู้ และผู้ร่วมกู้
โฉนดที่ดิน หรืออยู่อาศัย กรณีผู้ยื่นกู้ ประกอบอาชีพลูกจ้าง หรือพนักงานประจำ
สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าล่าสุดย้อนหลัง 6 เดือน พร้อมทั้งปกหน้าที่แสดงชื่อผู้ยื่นกู้และผู้ร่วมกู้ (ถ้ามี)
สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล(ถ้ามี) พร้อมฉบับจริง
   
 

 
ผู้ยื่นกู้จัดเตรียมเอกสารประกอบการยื่นกุ้ให้ครบ พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง
ผู้ยื่นกู้ติดต่อยื่นเอกสารกับบริษัท และกรอกใบคำขอสินเชื่อตามแบบฟอร์มของบริษัทที่กำหนดไว้ และลงลายมือชื่อรับรองให้ครบถ้วน
บริษัทตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และวิเคราะห์วงเงินกู้เบื้องต้น
บริษัทแจ้งผลให้ลูกค้าทราบ เมื่อพิจารณาอนุมัติแล้ว