Untitled Document
         
  หน้าแรก เกี่ยวกับเรา ขั้นตอนยื่นกู้ ข่าวสาร ติดต่อเรา
 
ไทยพาณิชย์คว้าแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2560 กสิกรไทย รั้งที่ 2
เผยผลจัดอันดับธนาคารแห่งปี Bank of the Year ธนาคารไทยพาณิชย์ ครองแชมป์ ธนาคารแห่งปี 2560 Bank of the Year 2017 ธนาคารกสิกรไทย นั่งอันดับ 2 ธนาคารกรุงเทพ รั้งอันดับ 3 เผยแบงก์พาณิชย์ไทยทำกำไรปี 59 รวมกว่า 1.99 แสนล้านบาท การเงินธนาคาร ฉบับเดือนเมษายน 2560 ประกาศผลการจัดอันดับ ธนาคารแห่งปี 2560 หรือ Bank of the Year 2017 โดยใช้ผลประกอบการของธนาคารพาณิชย์ 14 แห่งในรอบปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559 มาพิจารณาจัดอันดับ ปรากฏว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ครองแชมป์ธนาคารแห่งปี 2560 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ สามารถสร้างผลประกอบการในปี 2559 ได้อย่างโดดเด่น มีกำไรสุทธิสูงเป็นอันดับ 1 ของระบบธนาคารพาณิชย์ถึง 47,612.23 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ และรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPL) ลดลงมาอยู่ที่ 2.67% จากการปรับตัวที่ดีขึ้นของคุณภาพสินเชื่อกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่ ส่วนลูกค้าเอสเอ็มอี และลูกค้าบุคคล NPL เพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวอย่างช้าๆ นอกจากนี้ ยังมีอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin) สูงเป็นอันดับ 1 ที่ 29.02% อัตราผลตอบแทนจากส่วนผู้ถือหุ้น (ROE) สูงเป็นอันดับ 1 ที่ 14.84% และอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) อยู่ในอันดับ 2 ที่ 2.08% ธนาคารไทยพาณิชย์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งสู่การเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด” (The Most Admired Bank) โดยปี 2560 ธนาคารจะมุ่งมั่นเดินหน้าภารกิจ “SCB Transformation” ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 3-4 ปี ด้วยเงินลงทุน 30,000-40,000 ล้านบาท โดยมีแผนการดำเนินงานที่มุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนารากฐานขององค์กร และสร้างขีดความสามารถใหม่ๆ รวมถึงจะเดินหน้าปรับรูปแบบและแนวทางการดำเนินธุรกิจที่มีอยู่ ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการวางแผน และเริ่มดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา 4 รากฐานหลักขององค์กร ได้แก่ 1.ด้านทรัพยากรบุคคล มีการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อให้พนักงานสามารถปรับตัวไปพร้อมกับยุคดิจิตอล ผ่านโครงการ SCB Academy 2.ด้านกระบวนการทำงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานโดยยึดหลักลูกค้าเป็นศูนย์กลางมากขึ้น โดยการออกแบบกระบวนการทำงานต่างๆ ของธนาคารที่คำนึงถึงประสบการณ์ของลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 3.ด้านผลิตภัณฑ์ เพิ่มศักยภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อมอบคุณค่าสูงสุดให้ลูกค้า โดยการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น สร้างความแตกต่างในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท รวมถึงลดเวลาในการพัฒนาเพื่อทำให้สามารถนำผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดได้เร็วขึ้น และ 4.ด้านเทคโนโลยี เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีของธนาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมถึงการสร้างความสามารถของธนาคารให้ตอบสนองต่อสภาวะการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา ส่วนอันดับ 2 ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย โดยมีกำไรสุทธิ 40,174.10 ล้านบาท สูงเป็นอันดับ 2 และมีกำไรสุทธิต่อหุ้นสูงเป็นอันดับ 1 ที่ 16.79 บาท สำหรับทิศทางในระยะ 3 ปีข้างหน้า ธนาคารกสิกรไทยได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการสร้างขีดความสามารถในการเติบโตของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง สร้างผลตอบแทน และความเป็นผู้นำธุรกิจที่ยั่งยืนในระยะยาว โดยการผสานเทคโนโลยี รวมถึงความร่วมมือกับพันธมิตร และธุรกิจสตาร์ตอัปเพื่อสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงิน และการยกระดับคุณภาพการขาย และการบริการที่เป็นเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ โดยยังเป็นธนาคารที่มีขนาดสินทรัพย์สูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ 2,944,229.79 ล้านบาท และมีมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น (Book Value) สูงเป็นอันดับ 1 ที่ 194.30 บาท ในปี 2559 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 31,814.84 ล้านบาท ทั้งนี้ ธนาคารยึดมั่นในเจตนารมณ์ของการเป็น “เพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน” ทำให้ธนาคารสามารถรักษาสายสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างยาวนาน อันดับ 4 ปีนี้ มี 2 ธนาคารที่ได้ครองตำแหน่งร่วมกัน คือ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเกียรตินาคิน อันดับ 6 ธนาคารทิสโก้ อันดับ 7 ธนาคารธนชาต อันดับ 8 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา อันดับ 9 ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ อันดับ 10 มี 2 ธนาคาร คือ ธนาคารทหารไทย และ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) อันดับ 12 ธนาคารยูโอบี อันดับ 13 ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย และอันดับ 14 ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
คลัง-ธนาคารออกมาตรการ “พักชำระหนี้-สินเชื่อซ่อมบ้าน” ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้
ธนาคารและภาครัฐเร่งออกมาตรการช่วยเหลืออุทกภัยน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อลดความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัย 1.ธนาคารกรุงไทย ได้ออกมาตรการผ่อนชำระหนี้เงินกู้และลดดอกเบี้ยเป็นกรณีพิเศษ เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วม 2.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ได้ประกาศพักชำระหนี้ชั่วคราวหลังน้ำลด โดยได้นำเงินจากกองทุนภัยพิบัติและภัยธรรมชาติของธนาคาร จำนวน 22 ล้านบาท มาช่วยเหลือผู้ประสบภัย 3.ธนาคารออมสิน มอบสิทธิพิเศษให้กับลูกค้าชั้นดี โดยให้ปลอดชำระหนี้เงินต้น 2 – 3 ปี กับกลุ่มลูกค้าปรับโครงสร้างหนี้ และให้พักเงินต้นแล้วจ่ายดอกเบี้ย ร้อยละ 50 ระยะเวลา 3 ปี กับลูกหนี้ที่มีหลักประกัน และ 2 ปี กับลูกหนี้ ที่ไม่มีหลักประกัน 4.ธนาคารกสิกรไทย ออกประกาศพักชำระเงินต้น ให้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย นานสูงสุด 12 เดือน รวมถึงต่ออายุลูกค้าที่ใช้ตั๋วสัญญาใช้เงิน หรือวงเงินเทรดไฟแนนซ์ที่ครบกำหนด ออกไปอีก 1 รอบ 5.ธนาคารอาคารสงเคราห์ (ธอส.) ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเก่าและใหม่ ที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมภาคใต้ 2 มาตรการ คือ หากเป็นลูกค้าเดิมจะงดคิดดอกเบี้ย 3 เดือนแรก ส่วนเดือนที่ 4 – 12 คิดอัตราดอกเบี้ย MRR -2.50 ต่อปี จากปัจจุบัน MRR อยู่ที่ร้อยละ 6.75 นอกจากนี้ ยังออกสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษ ร้อยละ 3 ต่อปี นาน 3 ปี ให้กับลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ที่บ้านเสียหายจากน้ำท่วม เพื่อกู้ไปปลูกสร้างทดแทนหลังเดิมและกู้ซ่อมแซม วงเงินต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท ต่อ 1 หลักประกัน ขณะที่ กระทรวงการคลังได้ขยายวงเงินทดลองราชการจากจังหวัดละ 50 ล้านบาท เป็น 100 ล้านบาท รวม 9 จังหวัด ที่ประสบภัย โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ใช้เงินทดลองจ่ายเป็นกรณีพิเศษ
ธ.ก.ส.ให้ของขวัญปีใหม่เกษตรกร คืนดอกเบี้ย บรรเทาหนี้กว่า 2.2 ล้านราย
ธ.ก.ส. บรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรมอบเป็นของขวัญต้อนรับปีระกา พร้อมจ่ายคืนดอกเบี้ยให้เกษตรกรที่มีวินัยดีกว่า 2.2 ล้านราย วงเงิน 5,700 ล้านบาท ตั้งแต่เดือนมกราคม 2560 เป็นต้นไป นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้ดำเนิน โครงการชำระดีมีคืนแก่เกษตรกรที่ไม่มีปัญหาการชำระหนี้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่เกษตรกรรายย่อยที่มีประวัติการชำระหนี้ดี ที่มีหนี้ ณ วันที่ 15 กันยายน 2559 ไม่เกินรายละ 300,000 บาท จำนวน 2.2 ล้านราย รวมต้นเงินคงเหลือ 272,000 ล้านบาท คิดเป็นดอกเบี้ยที่คืนให้กับเกษตรกร 5,700 ล้านบาท โดย ธ.ก.ส. จะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับเกษตรกรลูกค้าที่มาชำระหนี้ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 – 31 ตุลาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 30 ของจำนวนดอกเบี้ยที่ชำระและจะไม่คืนเป็นเงินสด แต่จะนำไปชำระหนี้ต้นเงินกู้ที่เหลืออยู่ของสัญญาที่ส่งชำระ หากมีจำนวนเงินเหลือหรือลูกค้าไม่มีหนี้เงินกู้คงเหลือแล้วจึงจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยในรอบแรกเกษตรกรลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2559 ธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนมกราคม 2560 จำนวน 1,200 ล้านบาท รอบที่ 2 ลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม – มีนาคม 2560 ธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนเมษายน 2560 จำนวน 2,600 ล้านบาท และลูกค้าที่ชำระหนี้ตั้งแต่เดือนเมษายน – ตุลาคม 2560 ธ.ก.ส.จะจ่ายดอกเบี้ยคืนในเดือนตุลาคม 2560 จำนวน 1,900 ล้านบาท นอกจากนี้ ธ.ก.ส. ยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการกดเงินสดข้ามเขตที่เครื่องกดเงินสดอัตโนมัติ (ATM) ของ ธ.ก.ส. ทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 3 มกราคม 2560 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา “มาตรการที่รัฐบาลดำเนินการผ่าน ธ.ก.ส.ในครั้งนี้ เพื่อดูแลช่วยเหลือแก่เกษตรกร ยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร และส่งเสริมความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมเกษตรกรทุก และช่วยลดภาระหนี้สินให้กับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของ ธ.ก.ส. ที่มีประวัติการชำระดีจำนวน 2.2 ล้านราย ถือเป็นการคืนกำไรและมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรอีกด้วย” นายอภิรมย์กล่าว
ครม.อนุมัติของขวัญปีใหม่ ลูกหนี้ออมสิน คืนเงินดอกเบี้ย30%
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการลดดอกเบี้ยให้ลูกหนี้รายย่อยของธนาคารออมสิน โดยจะต้องเป็นลูกหนี้ เงินกู้ไม่เกินรายละ 3 แสนบาท ประกอบอาชีพอิสระ มีการส่งชำระเงินกู้เป็นรายเดือน ไม่เป็น ลูกหนี้ที่บัญชีใดบัญชีหนึ่งอยู่ระหว่างดำเนินคดี คือตั้งแต่ศาลประทับรับฟ้อง มีประวัติการชำระหนี้ที่ดีใน ช่วง 12 เดือน ระหว่างเดือน ธ.ค. 2559-พ.ย. 2560 ทั้งนี้ ลูกค้าที่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ธนาคารจะคืนดอกเบี้ยเงินกู้ที่ลูกหนี้ได้ชำระในรอบ 12 เดือนดัง กล่าวให้ลูกหนี้ในอัตรา 30% ของเงินดอกเบี้ยที่ชำระให้ธนาคาร โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีหรือนำไป หักเงินต้นคงเหลือให้ลดลง นอกจากนี้ กรณีลูกหนี้ที่ค้างชำระและตัดหนี้สูญไปแล้ว ธนาคารจะช่วยเหลือด้วยการปรับโครงสร้าง หนี้เฉพาะต้นเงินกู้ โดยขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาคงเหลือตามสัญญากู้ หรือสัญญา ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ แต่ไม่เกิน 10 ปี ยกเว้นเวลาคงเหลือตามสัญญากู้เกินกว่า 10 ปี ให้ใช้ เวลาคงเหลือเป็นระยะเวลาของสัญญาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ และพักดอกเบี้ยผิดนัดและดอกเบี้ยปกติ ในช่วงเวลาที่ผิดนัดด้วย ขณะเดียวกัน เมื่อลูกหนี้ผ่อนชำระได้ตามเงื่อนไข 12 เดือนติดต่อกัน ธนาคารจะยกดอกเบี้ยที่ผิดนัด ชำระไว้ให้ และคืนดอกเบี้ยที่จ่ายในรอบ 12 เดือนให้ 30% เพื่อนำไปลดดอกเบี้ยปกติที่พักไว้ ส่วนดอกเบี้ยที่พักไว้คงเหลือให้ชำระในเวลาไม่เกิน 5 ปี และไม่เกินระยะเวลาปรับปรุงโครงสร้างหนี้ สำหรับลูกหนี้เงินกู้เดิมที่มีบัญชีเงินกู้ในโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยปี 2554 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับลูกค้าธนาคารออมสินปี 2557-2558 มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนกับผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหว มาตรการประชารัฐแก้ไขหนี้ประชาชน รวมถึงโครงการอื่นๆ ในลักษณะเดียวกัน หากต้องการจะเข้าโครงการนี้ ต้องออกจากโครงการเดิมก่อน และไม่สามารถกลับไปใช้โครงการเดิมได้ มาตรการนี้จะช่วยลดภาระให้ลูกหนี้ที่ประวัติชำระดีและช่วยลูกหนี้ที่ค้างชำระหนี้ หรือที่ธนาคารตัด หนี้สูญไปแล้วมีโอกาสกลับเข้ามาใช้บริการของธนาคารเป็นตามปกติ และหลังจากนี้จะมีมาตรการที่เป็นของขวัญตามมาอีก คาดว่าเป็นของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นายกอบศักดิ์ กล่าว
ด่วน! ลดหย่อนภาษีสิ้นปี ไม่จ่ายโดนปรับอ่วม
โค้ง สุดท้ายเหลือเวลาอีกนิดเดียวก็ปีใหม่แล้ว ต้องรีบวางแผนภาษีรายปีกันได้แล้ว จะได้ไม่ต้องปวดหัวในภายหลัง แต่ก่อนยื่นภาษีมาดูกันสักนิดว่าคุณสามารถลดหย่อนภาษีด้วยวิธีไหนได้บ้าง เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเอง ใครมีรายได้ ต้องเสียภาษีบ้าง? ภาษีเงินได้ คือภาษีที่จัดเก็บจากบุคคลทั่วไปที่มีรายได้เกิดขึ้นตามเกณฑ์ที่กำหนด ของเงินได้ โดยต้องยื่นภายในวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม ของปีถัดไป โดยแบ่งการยื่นออกเป็นทั้ง 2 แบบ • แบบที่ 1 ภ.ง.ด.91 ผู้ยื่นภาษีมีรายได้ ทางเดียว ไม่มีรายได้อื่นๆ เช่น ค่าจ้าง มนุษย์เงินเดือน • แบบที่ 2 ภ.ง.ด.90 ผู้ยื่นภาษีมีรายได้ หลายทาง เช่น อาชีพค้าขาย อาชีพอิสระ ที่ไม่ได้รับเงินเดือนเราต้องแสดงรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้วจากนั้นจึงนำมายื่นและลดหย่อนภาษีได้ • ทั้ง 2 แบบ ให้ยื่นอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ยื่นภาษีได้หลายช่องทาง? 1. ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์กรมสรรพากร http://www.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง 2. ยื่นที่สำนักงานสรรพากรทั่วประเทศ สำหรับผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 3. ยื่นได้ที่ธนาคารกรุงไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 3.1 ต้องชำระเงินเต็มจำนวน 4. ธนาคารพาณิชย์ไทย มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 4.1 ใช้แบบ ภ.ง.ด.90 หรือแบบ ภ.ง.ด.91 ฉบับที่พิมพ์ชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ ที่ กรมสรรพากร จัดทำขึ้น และจัดส่งให้ 5. ที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับการยื่นแบบฯ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม เท่านั้น มีหลักเกณฑ์ดังนี้ 5.1 ผู้มีเงินได้มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร 5.2 ยื่นแบบฯ ภ.ง.ด.90 หรือ ภ.ง.ด.91 โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน พร้อมแนบเช็ค (ประเภท ข. ค. หรือ ง.) หรือ ธนาณัติ (ตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระทั้งจำนวน) ส่งไปที่ สำนักบริหารการคลังและรายได้ กรมสรรพากร อาคารกรมสรรพากร เลขที่ 90 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 สำหรับใครที่ยังไม่มีค่าลดหย่อนภาษี แนะนำให้ซื้อประกันชีวิตเพราะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 100,000 บาท แถมยังได้ความคุ้มครองกรณีเราเสียชีวิตอีกด้วย ลองกดเข้าไปดูรายละเอียดตามรูปด้านล่างนี้ก่อนได้เลย...
กรุงไทยลดดอกเบี้ยพิเศษ
ธนาคารกรุงไทย ร่วมกับบริษัทในเครือนำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินจัดโปรโมชั่นพิเศษ ในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7 ด้วยสินเชื่อบ้าน ดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี นาน 9 เดือน รวมทั้งสินเชื่อกรุงไทย Super Easy ไม่ต้องมีบุคคลค้ำ สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏสำหรับผู้ที่รับเงินเดือนผ่านธนาคาร และสินเชื่อซื้อ NPA เพื่ออยู่อาศัย ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นายลือชัย ชัยปริญญา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส สายงานกลยุทธ์และผลิตภัณฑ์รายย่อย ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ธนาคารร่วมกับบริษัทในเครือ นำผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินการลงทุนที่หลากหลายไปให้บริการในงาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว ภายใต้แนวคิด KTB Growing Together Beyond The Future กรุงไทยก้าวไกลไปด้วยกัน ก้าวล้ำสู่อนาคต ผลิตภัณฑ์และบริการที่นำมาจัดโปรโมชั่น ประกอบด้วย สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ย 0.99% ต่อปี นาน 9 เดือน เดือนที่ 10-12 กรณีทำประกันชีวิตและประกันอัคคีภัย อัตราดอกเบี้ย MRR -3% ต่อปี ปีที่ 2 MRR -1.25% ต่อปี ปีที่ 3 MRR -1.50% ต่อปี หลังจากนั้น MRR -1.75% ต่อปี ผ่อนสูงสุด 30 ปี สินเชื่อกรุงไทย Super Easy ให้กู้ 5 เท่าของรายได้ สูงสุด1 ล้านบาท ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำ อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 20% ต่อปี ผ่อนนาน 5 ปี สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ สำหรับข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานเอกชนที่รับเงินเดือนผ่านธนาคาร เพื่อใช้ในยามฉุกเฉิน ไม่ใช้ไม่เสียดอกเบี้ย สินเชื่อเพื่อซื้อสินทรัพย์พร้อมขาย (NPA) เพื่ออยู่อาศัย กรณีทำประกันชีวิต ปีแรกอัตราดอกเบี้ย MRR -4% ต่อปี ปีที่ 2-3 MRR -2% ต่อปี หลังจากนั้น MRR -1.50% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ฟรีค่าธรรมเนียมการประเมินราคาหลักทรัพย์ สินเชื่อกรุงไทยใจดี SMEs มีเฮ กู้ได้สูงสุด 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 3.75% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 7 ปี บริการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อการศึกษา 7 สกุลเงิน ค่าธรรมเนียมเพียง 950 บาท ต่อครั้ง” นอกจากนี้ บริษัทในเครือ เช่น บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดคาราวานตรวจสุขภาพฟรี โดยแพทย์ผู้ชำนาญ บมจ.หลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย (KTAM) บริการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนพร้อมของสมนาคุณ

<< กลับ [ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] ถัดไป>>